ابرار اقتصادی به نقل از پانا نیوز نوشت، حسین امیرى خامکانى – عضو کمیسیون انرژى مجلس – با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت برق و گاز قبوض پس از اجراى قانون هدفمندى یارانه ها، گفت: از همان ابتدا پیش بینى شده بود که پس از اجراى قانون هدفمندى یارانه ها قیمت برق و گاز افزایش زیادى داشته باشد.
وى یادآور شد: البته با توجه به این که در قبض هاى برق این دوره تنها کمتر از یک هفته مربوط به زمان اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها بود، به طور قطع در قبض هاى بعدى که در فروردین به مشترکان توزیع مى شود، قیمت ها افزایش بیشترى خواهد داشت و این افزایش قیمت هاى ناگهانى در میان مردم شوک به وجود مى آورد. وى با تأکید بر ضرورت اجراى قانون هدفمندى یارانه ها و مدیریت ریسک و کاهش تبعات این جراحى بزرگ اقتصادى در کشور، تصریح کرد: دولت باید براى جلوگیرى از ایجاد چنین جوى در جامعه، کارشناسانه تر عمل مى کرد و این افزایش قیمت ها به صورت پلکانى رخ مى داد.امیرى خامکانى یادآور شد: در قانون پیش بینى شده است که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دولت به نحوى قیمت ها را افزایش دهد که به مردم فشار کمترى وارد شود؛ البته هم اکنون که قانون هدفمندى در حال اجرا شدن است، باید براى حمایت از مردم و کمک به آنان تلاش شود تا فشار کمترى را از محل اجراى این قانون متحمل شوند.رئیس کمیته برق کمیسیون انرژى مجلس شوراى اسلامى با تأکید بر این که طبق قانون قیمت ها باید پلکانى افزایش مى یافت، این نوع عملکرد دولت را بى توجهى به برنامه پنج ساله و خلاف قانون خواند.