به دنبال انتشار مصاحبه اینجانب در شماره شانزدهم (اردیبهشت ماه) ماهنامه «نسیم بیداری»، ضمن تشکر از مدیران نشریه، از خوانندگان محترم به دلیل ایجاد تغییراتی در مصاحبه مذکور، که بدون اطلاع اینجانب توسط تحریریه آن نشریه صورت گرفت و شامل حذف بخش هایی و اضافه کردن کلمات و عباراتی دیگر، و همچنین عمل نکردن به توافقات انجام شدۀ قبل از مصاحبه بر خلاف اخلاق و تعهدات حرفه ای که نتیجه آن تغییر روح و فلسفه مصاحبه و پدید آمدن متنی با ده مورد بر خلاف اعتقادات و منش اینجانب بود، عذرخواهی می کنم. …

پس از انتشار مصاحبۀ فائزه هاشمی در ماهنامه نسیم بیداری، وی  در یادداشت  کوتاهی خاطرنشان کرده است: تغییراتی در مصاحبه بدون اطلاع اینجانب – و بر خلاف توافقات از پیش صورت گرفته – انجام پذیرفته است، که شامل حذف و اضافۀ برخی کلمات و عبارات می باشد.

مدیر مسوول هفته نامه توقیف شده زن، علت صدور این تکذیبیه و در اختیار رسانه ها قرار دادن آن را عدم انتشار و درج این تکذیبیه، توسط نشریه مذکور ذکر کرده است.

به گزارش کلمه متن  یادداشت کوتاه  فائزه هاشمی  به شرح زیر است:

به دنبال انتشار مصاحبه اینجانب در شماره شانزدهم (اردیبهشت ماه) ماهنامه «نسیم بیداری»، ضمن تشکر از مدیران نشریه، از خوانندگان محترم به دلیل ایجاد تغییراتی در مصاحبه مذکور، که بدون اطلاع اینجانب توسط تحریریه آن نشریه صورت گرفت و شامل حذف بخش هایی و اضافه کردن کلمات و عباراتی دیگر، و همچنین عمل نکردن به توافقات انجام شدۀ قبل از مصاحبه بر خلاف اخلاق و تعهدات حرفه ای که نتیجه آن تغییر روح و فلسفه مصاحبه و پدید آمدن متنی با ده مورد بر خلاف اعتقادات و منش اینجانب بود، عذرخواهی می کنم.

فائزه هاشمی