در آستانه پنجمین ماهِ اجرای طرح هدفمندیِ یارانه ها (حذف سوبسیدها)، و درحالیکه قیمت کالاها و خدماتِ مورد نیازِ جامعه همچنان در حال افزایش و صعود می باشد، جمعی از دانشجویانِ دانشگاه تربیت مدرس تهران، با صدور بیانیه ای درباره نتایج اجرای طرح مذکور، عواقب و نتایج عملی «اجرای مستبدانه» این قانون را «به گروگان گرفته شدن نان مردم به وسیله حکومت» توصیف کرد.

به گزارش منابع خبری جرس، در بیانیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس آمده است » افزایش های تازه در قیمت ضروری ترین اقلام مصرفی مردم نشان می دهد که مبنای اجرای این قانون، نه تحقق تدریجی و برنامه ریزی شده اقتصاد مردمی، بلکه سیاست شوک درمانی است.حال با توجه به اینکه سیاست شوک درمانی و آزاد سازی سریع اقتصاد، نا کار آمدی خود را در تجربه تاریخی نشان داده است، سوال این است که چه عاملی غیر از خوی مستبدانه و به هیچ گرفتن مردم، می تواند اصرار حکومت کودتا به ادامه سیاست های موجود را توضیح دهد؟ البته کودتاچیان حاکم بر کشور می کوشند با توسل به شکست خورده ترین تئوری های اقتصاد نئو لیبرال، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را توجیه کنند. توجیه هایی از قبیل ضرورت واقعی کردن قیمت ها و رقابتی کردن اقتصاد با توسل به ساز و کار بازار آزاد.»

در ادامه این بیانیه همچنین خاطرنشان شده «کیست که نداند هدف از اجرای مستبدانه قانون هدفمند شدن یارانه ها صرفا تحمیل نتایج بحران اقتصادی بر توده مردم است. در نتیجه سیاست های اقتصادی کودتاچیان حاکم بر کشور، اکنون بحران سرتاسر اندام های جامعه را فراگرفته است و حکومت به جای چاره جویی برای حل این بحران ها، صرفا می کوشد نتایج بحران را بر دوش اقشار مختلف جامعه خاصه طبقه متوسط تحمیل نماید… بنابراین ما خواهان وسیع ترین اتحاد میان طبقه متوسط جامعه ایران و اقشار زحمتکش جامعه از رهگذر پیوند افق آزادی خواهانه جنبش سبز با افق عدالت طلبانه جنبش های زحمتکشان جامعه خاصه جنبش کارگری هستیم. و برای تحقق این هدف به کنش خلاقانه شورای هماهنگی راه سبز امید نظر داریم…»