درگذشت  جعفر جوادی، بر اثر عوارض ناشی از ضرب و شتم و شکنجه به گزارش منابع حقوق بشری، طی هفته های اخیر یکی از هواداران محمدحسین کاظمینی بروجردی، روحانی مخالف حکومت، به نام جعفر جوادی، پس از تحمل چند سال درد و عوارض ناشی از شکنجه های دوران بازداشت، درگذشت.

به گزارش تارنمای «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»، این فرد سی و پنج ساله، در جریان یورش ماموران حکومتی به منزل بروجردی در پاییز سال ٨۵، به شدت از ناحیه سر مجروح شده بود، که با وجود وخامت حال و احتمال آسیب دیدگی جدی در مغز، بیش از دو هفته در بند ٢۰٩ زندان اوین نگهداری و تحت شکنجه قرار می گیرد، تا در نهایت با وخیم شدن حالش در زندان، آزاد می گردد.
این گزارش می افزاید طی چند سال اخیر نیز درمان آسیب دیدگی شدید مغزی وی با وجود تحمل هزینه سنگینی در حدود یکصد میلیون تومان در بیمارستانهای مختلف تهران بی نتیجه ماند، تا اینکه روز دوشنبه پانزدهم فروردین ماه امسال، در اثر وخامت ناگهانی حالش در اثر عوارض مغزی، فوت می کند.