موج جنبش اعتراضي مردمي ابتدا از تهران برخاست و سپس دامنه آن به تونس و مصر وليبي كشيده شد. اينكه رهبر ايران ادعا مي كند جنبش هاي اعتراضي اعراب تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران است از جهاتي صحيح و از جهاتي غلط است . مردم ايران اولين ملتي بودند كه از انقلاب اسلامي خود در سه دهه پيش درس عبرت گرفتند و پس از انتخابات اخير به عينه دريافتند كه در طي سه دهه گذشته راه را به اشتباه رفته اند و از انقلاب ضد استبدادي شان چيزي به جز اسمي بي محتوا به نام نظام جمهوري اسلامي بافي نمانده كه نه جمهوري ونه اسلامي است و لذا كمر همت به اصلاح آن بستند و چنان موج سبزي به راه انداختند كه چون يك سونامي اكنون سراسر منطقه خاورميانه را در نورديده است. موجي كه در تونس و مصر به اساني به پيروزي رسيد و اينك در ليبي و يمن و بحرين در حال جوشش است .
اعراب از جنبش اعتراضي مردم ايران اين درس بزرگ را آموختند كه نبايد اشتباهات آنها در جريان انقلاب اسلامي سال 57 و پس از آن را دوباره تكرار كنند و لذا در جريان انقلاب هاي اخير عربي عليرغم وجود نشانه هاي آشكار دينداري در مردم معترض اين كشورها كمتر نشانه ای از تمايل به تشكيل دولت ديني در ميان مردم و رهبران آنها به چشم مي خورد .
از آنجا كه رژيم سركوبگر ولايت فقيه به دو سلاح قدرتمند و كارآمد دين دولتي و پول نفت مجهز است به شدت در برابر خواست و اراده مردم آزاديخواه ايران مقاومت و ايستادگي مي كند و مردم ايران تا رسيدن به ساحل پيروزي راه طولاتي تري نسبت به مردم مصر و تونس در پيش دارند. اما رژيمهاي سركوبگر و خودكامه تونس و مصر از آنجا كه به دو سلاح مذكور مجهز نبودند و عمدتا به حمايت غرب متكي بودند و از آنجا كه غرب هم در برابر موج اعتراضات مردمي از آنها سلب حمايت كرد لذا به سرعت و به آساني از هم پاشيدند. اما نظام سركوبگر معمر قذافي از آنجا كه به در آمد سرشار نفت متكي است و به حمايت غرب اتكاي چداني ندارد لذا با استخدام مزدوران داخلي و خارجي مي تواند مدت بيشتري در برابر خواست و اراده مردم خود مقاومت كند اما سرانجام او نيز بايد چون رژيمهاي نامردمي مصر و تونس از قدرت كنار برود.
در ايران نظام حكومتي بر مثلث تاريخي زر و زور و تزوير استوار است . در اينجا نظام ديكتاتوري علاوه بر پول نفت به سلاح تزوير و ريا از نوع ديني آن هم مجهز است و دين داران و مزدوران را در كنار هم به استخدام خويش در مي آورد. در اينجا كساني براي كسب پول و بدون اعتقاد به خدا و بهشت و جهنم، و كساني هم براي رضاي خدا و رفتن به بهشت آدم مي كشند و انسانهاي بيگناه را تحت شكنجه و آزار قرار مي دهند.
با تداوم اعتراضات و افزايش سطح اطلاع و آگاهي مردم و با گسترش استفاده از روشهاي غير اخلاقي و مخالف با اصول اوليه دين توسط حكومت عليه مردم معترض؛ سلاح دين و تزوير و ريا كم كم كارآئي خود را از دست مي دهد و رفته رفته از تعداد حاميان ديندار حكومت كاسته می شود. رژیم سرکوبگر ولایت فقیه چاره ای ندارد جز آنکه با تکیه بر پول نفت، سرکوب خشن تری را با همراهی مزدوران خود در دستور کار قرار دهد.
به نظر می رسد که تداوم اعتراضات مسالمت آميز و هفتگي مردمي در هر سه شنبه و بخصوص سه شنبه آخر امسال، از يك سو سبب كنار رفتن نقاب دين از چهره حكومت و افشاي ماهيت واقعي آن و اطلاع عموم از استفاده ابزاري آن از سلاح دين و بي اثر شدن اين سلاح مي شود، و از سوي ديگر سبب استخدام مزدوران بيشتر و تزريق پول بيشتر به آنها و در نتيجه گسترش ابعاد بحران مالي حكومت و افزايش تورم و توسعه فقر و نیز پيوستن فقرا و طبقه متوسط به يكديگر و گسترش دامنه اعتراضات به لايه هاي مختلف جامعه و عقب نشيني حكومت در برابر خواست مردم مي شود.
در دومين سه شنبه اعتراض حكومت در برابر خواست مردم مجبور به عقب نشيني و بازگرداندن سران جنبش از زندان به خانه هاي خود شد. در استانه سومين و آخرين سه شنبه سال حكومت از ترس قيام عمومي مردم و از كنترل خارج شدن اوضاع متوسل به تدابير شديد امنيتي و اعمال حكومت نظامي اعلام نشده از ساعت سه بعد از ظهر گرديده است. چهارشنبه سوري امسال روزي به ياد ماندني در تاريخ مبارزات مردم ايران خواهد شد. هرچند كه آخوندهاي درباري و همسو با حكومت سرکوبگر مراسم سنتي اين روز را حرام و مكروه اعلام كرده اند؛ اما مردم آزاديخواه ايران آن را عبادتي چونان جهاد در راه خدا و براي آزادي ميهن از دست ديكتاتور بي دين تلقي مي كنند.